ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝ.ΠΥΡ.)

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Η Περίληψη

Η εδώ ολόκληρο με όλες τις λεπτομέρειες!!!

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 -Επωνυμία –Έδρα –Παραρτήματα –Σφραγίδα

Με το παρόν Καταστατικό ιδρύεται στον Δήμο Μαραθώνα –Νέας Μάκρης Αττικής και ειδικότερα στο Μάτι Αττικής, Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Σωματείων και τον Αστικό Κώδικα. Ως λογότυπο του το Σωματείο θα έχει δύο κρίκους αλυσίδας ενωμένους και την επωνυμία του.

Άρθρο 2 -Σκοπός λειτουργίας

Σκοπός του Σωματείου είναι η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των Μελών του, καθώς επίσης και η βοήθεια προς τρίτους, μέλη του Σωματείου ή μη τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτα μετά την πυρκαγιά της 23.07.2108 εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου (Αμπελούπολη, Κόκκινο Λιμανάκι,Μπλέ Λιμανάκι, Ποντίους, Μάτι, Ν. Βουτζάς, Προβάλινθος), ως επίσης και των μελών της οικογενείας αυτών. Περαιτέρω,ως σκοπό το Σωματείο έχει και την δημιουργία μίας κυψέλης παραγωγής ιδεών και δράσεων για την αποκατάσταση της πληγείσας και της ευρύτερης περιοχής εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου μετά από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ηςΙουλίου 2018. Επίσης, η συλλογική άσκηση πιέσεων προκειμένου για την διεκδίκηση των παντός είδους δικαιωμάτων των πυρόπληκτων, π.χ. χορηγίες, δωρεές, αρωγή, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, κ.ά., η προάσπιση του κοινωνικού οφέλους, η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης των πυρόπληκτων και του εθελοντισμού.

Αναλυτικότερα, το Σωματείο επιδιώκει:

1.την διενέργεια κάθε προσπάθειας προκειμένου για την αποκατάσταση των σπιτιών και υποδομών της πληγείσας και της ευρύτερης περιοχής εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου και εν γένει της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (Δήμους, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Περιφέρεια) ή/και κυβερνητικούς φορείς.

2.την διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως είναι απαραίτητη, είτε ως Σωματείο είτε σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, προκειμένου για την διερεύνηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των χορηγιών, δωρεών και πάσης φύσεως παροχών προς τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής της 23ηςΙουλίου 2018, από όποια πηγή και αν προέρχονται (π.χ. εκδηλώσεις, χορηγίες, αγώνες, εκθέσεις, είδη ένδυσης και διατροφής, είδη σπιτιού, κ.ά.) και την άσκηση πιέσεων προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.

3.την σωστή ενημέρωση και διεκδίκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των κατοίκων.

4.την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού και ζωικού περιβάλλοντος της πληγείσας και της ευρύτερης περιοχής εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου (Αμπελούπολη, Κόκκινο Λιμανάκι, Μάτι, Ν. Βουτζάς, Προβάλινθος,Μπλέ Λιμανάκι, Ποντίους) (χλωρίδας και πανίδας), του τοπικού πολιτιστικού επιπέδου και της παράδοσης.

5.την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης και δημιουργικής συνεργασίας των κατοίκων, για την επίτευξη κοινών στόχων.

6.την έρευνα, μελέτη και προβολή των κοινωνικών, οικονομικών, πνευματικών, περιβαλλοντικών και εν γένει όλων των προβλημάτων των πυρόπληκτων της πληγείσας και της ευρύτερης περιοχής εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου.

7.την ανταλλαγή απόψεων, κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων και ανάληψη δράσεων για τη διευθέτηση των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.

8.τη συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εν γένει.

9.την διεξαγωγή εκδηλώσεων, προβολών, εκθέσεων, ομιλιών, ημερίδων κλπ. προκειμένου για την ενημέρωση των κατοίκων και την διεκδίκηση δικαιωμάτων.

10.την ενεργοποίηση κατοίκων και φορέων δράσης για όλα τα ανακύπτοντα ζητήματα, με τη δημιουργία ομάδων δράσης & προβληματισμού.

Άρθρο 4 – Θεμελιώδεις αρχές

Η «ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποτελεί μία ενέργεια προερχόμενη από κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, ανοικτή σε όλους τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής της 23ηςΙουλίου 2018, καθώς και σε όλους όσους έχουν, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε σχέση ή έννομο συμφέρον, το οποίο να απορρέει από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατ. Αττική, χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις.

Δηλώνεται δε ότι δεν εξαρτάται από κανένα κομματικό, κυβερνητικό, κρατικό ή άλλο φορέα και αποτελεί σημείο επαφής και εθελοντικής προσφοράς των κατοίκων. Υιοθετώντας το σύνθημα «Ενωμένοι θα πετύχουμε» και μέσα από επιλεγμένες δράσεις τα Μέλη ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου για την διεκδίκηση της αποκατάστασης υλικών ζημιών & βλαβών του περιβάλλοντος μέσω της δημόσιας άσκησης πιέσεων και ελέγχου ενεργειών, την αναβάθμιση της ποιότητας του βιοτικού επιπέδου και του επιπέδου ζωής και διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής και των παρεχόμενων από κάθε φορέα υπηρεσιών που αφορούν τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους. Τα Μέλη λειτουργούν με βάση την αρχή της ελευθερίας, της ισότητας και της δημοκρατίας, είναι ισότιμα και δεν υπάρχει μόνιμος διαχωρισμός καθηκόντων. Μέλος του Σωματείου θεωρείται κάθε πυρόπληκτος, καθώς και κάθε άτομο που έχει, άμεσα ή έμμεσα, έννομο συμφέρον, που απορρέει από την πυρκαγιά της 23ηςΙουλίου 2018, συμφωνεί με τις γενικές αρχές του καταστατικού και συμμετέχει ενεργά στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 8–Οικονομική Διαχείριση

8.1. Το Σωματείο διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες όπου κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα πεντακόσια (500,00) ευρώ.

8.2. Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους οριζόμενους στο Καταστατικό.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 10 -Μέλη

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αρωγά. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερόμενου, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους και έχουν τακτοποιήσει τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις τους και εφόσον δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού. Όλα τα μέλη και οι συνεργάτες έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τις εργασίες του Σωματείου και να συμμετέχουν σε αυτές. Κατά την εγγραφή τους, τα μέλη του Σωματείου λαμβάνουν γνώση του παρόντος καταστατικού και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.

Τακτικά μέλη:

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των 18 ετών), εφόσον υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. και προβεί στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του Σωματείου, μαζί με την οποία κατατίθεται το Δελτίο Αυτοψίας του πυρόπληκτου ή κάθε ατόμου που έχει, άμεσα ή έμμεσα, έννομο συμφέρον που απορρέει από την πυρκαγιά της 23ηςΙουλίου 2018. Το Δ.Σ. αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της 8αίτησης, στην πρώτη μετά από την υποβολή της συνεδρίασή του. Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) να αποφασίσει οριστικά σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του.

Επίτιμα μέλη:

Επίτιμο μέλος μπορεί να γίνει, μετά από απόφαση του Δ.Σ., πρόσωπο που τυγχάνει ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική συμβολή του στον τομέα της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, έχει διακριθεί για την κοινωνική και επιστημονική του δράση και προσφορά και με τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία του μπορεί να συμβάλλει στη επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. Επίτιμα μέλη γίνονται επίσης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύλλογο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν δικαίωμα όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Αρωγά μέλη: Ως αρωγό μέλος του Σωματείου ανακηρύσσεται από το Δ.Σ. πρόσωπο που επιθυμεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους προσφορά. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 12 -Υποχρεώσεις μελών

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια εισφορά προς το Σωματείο ελάχιστου ύψους είκοσι (20) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να μεταβάλλεται κατ’ έτος με απόφαση του Δ.Σ.. Η παράλειψη καταβολής της συνδρομής μέλους επί διετία συνεπάγεται τη διαγραφή του μέλους με απόφαση του Δ.Σ. μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ταμία και προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της επιστολής. Παρόλα αυτά, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, δυνατότητα επανεγγραφής.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:-να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις

-να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου

-να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Άρθρο 13 -Δικαιώματα μελών

Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, ήτοι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου για τη λήψη αποφάσεων, δικαίωμα να εκλέγουν τα όργανα του Σωματείου και να εκλέγονται σε αυτά καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις του Σωματείου. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται μόνο με τη συναίνεση όλων των μελών.

Άρθρο 14 – Είσοδος νέων μελών

Για την είσοδο νέων μελών απαιτείται αίτηση προσυπογεγραμμένη από δύο (2) τακτικά μέλη του Σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση της ολομέλειάς του. Πρόσωπο που εγγράφηκε κατά τα ανωτέρω ως μέλος του Σωματείου υποχρεούται στην καταβολή του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στην εγγραφή νέου μέλους, το ύψος του οποίου καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος.Το νέο μέλος οφείλει να δηλώνει στην αίτησή του ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.Το νέο μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που έγινε αποδεκτή η αίτηση του να γίνει μέλος του Σωματείου, όπως αυτή καθορίζεται αμέσως κατωτέρω.Ως χρόνος εισόδου του νέου μέλους θεωρείται ο χρόνος αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

18.1. Τα όργανα του Σωματείου είναι τα εξής:

18.1.1.Η Γενική Συνέλευση των μελών.

18.1.2. Η Εφορευτική Επιτροπή.

18.1.3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

18.1.4.Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

19.1. Ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του.

19.2. Η Συνέλευση των μελών έχει αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με το Σωματείο, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ειδικότερα:

19.2.1.Εκλέγει τα πρόσωπα της Διοίκησης και παύει αυτά, ιδίως για βαρεία παράβαση καθηκόντων τους ή ανικανότητα για τακτική διαχείριση.

19.2.2. Επικυρώνει ή ακυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εισόδου ή αποβολής μέλους, εκτός των περιπτώσεων που αποφασίζει η ίδια προς τούτο.

19.2.3.Εγκρίνει τον ισολογισμό.

19.2.4. Αποφασίζει για μεταβολή του σκοπού, την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου.

19.2.5. Αποφασίζει κατά το άρθρο 12 του παρόντος, για την αυξομείωση των ποσών εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

19.2.6.Αποφασίζει για κάθε θέμα που συνάδει προς την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Η απόφαση της πλειοψηφίας των μελών, μετά από ψηφοφορία, επιτρέπει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης του Δ.Σ.

Άρθρο 21 – Εφορευτική Επιτροπή

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τα παρόντα τακτικά μέλη της τακτικής Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και είναι αυτή που ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας τους. Ως εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό.

Άρθρο 22–Ελεγκτική Επιτροπή

22.1.Το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει έκθεση ελέγχου εντός του Ιανουαρίου κάθε χρόνου και την υποβάλει, μαζί με τον απολογισμό – ισολογισμό, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 23 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκρότηση και θητεία

Το Σωματείο διοικείται από το Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη, ήτοι από Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και δύο (2) Μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία. Η θητεία του Δ.Σ., ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται ως αναφέρεται διετής, με αφετηρία την ετήσια τακτική Γ.Σ. κατά την οποία εκλέγεται.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγονται κάθε δύο (2) χρόνια, ή όποτε άλλοτε το ζητήσουν εγγράφως τα 3/5 των μελών του Σωματείου.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

32.1. Το Σωματείο είναι κατά το άρθρο 78 Α.Κ. ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ευθύνη των μελών περιορίζεται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.

32.2. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται κατόπιν εισήγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει.

32.3.Τα μέλη δηλώνουν ότι θα επιδείξουν αφοσίωση και μεγάλο ενδιαφέρον για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και θα διέπονται από πνεύμα φιλίας και συνεργασίας.

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από είκοσι τριάντα δύο (32) άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω και θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Εδώ το πλήρες ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ με όλες τις λεπτομέρειες!!!

Εδώ η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ